کاربران کالاگرد این دسته بندی ها را نیز مشاهده کرده اند

توضیحات صندلی ماشین کودک

امروزه با توجه به گسترش جوامع شهری و افزایش نقش اتومبیل در سفرهای درون و برون شهری ، بحث ایمنی سرنشینان خودروها نیز بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کودکان سرنشینان نحیف و آسیب پ